037.jpg
036.jpg

도덕 교과서 표지 [ 천재교육 ]

*** Cover illustrations for ' Ethc ' textbook ***
Client : Chun-Jae education


038.jpg


생활과 윤리 표지 시안 [ 천재교육 ]

*** Draft illustrations for ' Living and Ethic ' textbook cover ***
Client : Chun-Jae education